Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej, wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r.

wg stanu na 31.12.2016 r.
a) zapas grubizny brutto ( w tys.m3) - 1 954
b) powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 74,67
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku ( w ha) w załączeniu
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
nasion ( w kg) - 411
zwierzyny ( w szt)- 0
stroiszu (w mp)- 0
choinek (w szt) - 53
e) produkcja sadzonek ( w tys. szt) - 1 667,95
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha)- 0
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ( w ha) - 0
i) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków ( w szt) - 57
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej- HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF ( w ha) - 3573,17

  • obszary chronione w rezerwatach - 0
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych - 0
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2237,51
  • kompleksy leśne odgrywające znaczną rolę w krajobrazie - 0
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 664,52
  • lasy wodochronne- 663.87 ha
  • lasy glebochronne 0
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności -7.27

k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej ( w tys.zł)- 5 055,1
l) pozyskanie drewna ogółem ( w tys.m3) - 36,8
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów)- 36