Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej, wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r.

wg stanu na 31.12.2017 r.
a) zapas grubizny brutto (w tys.m3) - 1 961
b) powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 90,04
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) - w załączniku

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
nasion (w kg) - 36
zwierzyny (w szt) - 0
stroiszu (w mp) - 0
choinek (w szt) - 73
e) produkcja sadzonek (w tys. szt) - 1 141,08
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha)- 0
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0
i) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt) - 62
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej- HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha) - 3573,17

  • obszary chronione w rezerwatach - 0
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych - 0
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2298,47
  • kompleksy leśne odgrywające znaczną rolę w krajobrazie - 0
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 664,52
  • lasy wodochronne- 663,87 ha
  • lasy glebochronne 0
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności -7,27

k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej ( w tys.zł)- 5 680,9
l) pozyskanie drewna ogółem ( w tys.m3) - 36,464
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów)- 36