Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.02.2020" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 10.01.2020 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 3 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 18 b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 a- IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 207 a- IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 30 c, 47 c, 48 k, 44 c- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 34 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 49 d, 52 c, 59 a- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 253 i- IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 182 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 172 a, 162 b, 155B a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 158 a, 157 j, 160 a,b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231 m, 231 l, 224 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 c, 223 a - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 260 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 08.01.2020 r. - 31.01.2020 r.,
 

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Posadów I" w oddz. 328 c - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2019 r.- 31.01.2020 r.,
 • uroczysko "Lipina" w oddz. 308a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 09.01.2019 r.- 31.01.2020 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 371 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2019r. do 31.12.2019 r.,

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacja o publicznym otwarciu ofert na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.12.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych. Informujemy, że czas na składananie odwołań upływa 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi w Tuczapach

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy."

Oferta wybrana

Najkorzystniejsza z ofert

                                    Informacja

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ( oferta nr. 2 ):

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEEB-POOL s.c. Pięta Sebastian, Zioło Paweł, ul. Gen.J.Bema 68, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskał najwyższa ilość punktów ( 100 pkt ) w oparciu o ustalone kryteria: Najniższa cena.


Ogłoszenie - przetarg nieograniczony

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu”


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

 

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 19d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 78d, 78g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 31d, 31f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 43d01, 51b, 51c, 50b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 97a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 121d -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 99c -TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Hostynne" w oddz. 65h -TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 105d -CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 104b - CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 169d -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 194d, 188k -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 10.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwie Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232c, 231n - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227i,j - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227a,d,h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 214a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d - PŁAZ, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219i - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Monstyr" w oddz. 263c - IIIB, zakaz wstępuobowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219d, h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Wasylów" w oddz. 270b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwie Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342k, 342j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 347a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360a, 360f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 377b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Powierzchnie oznakowane są tablicami "ZAKAZ WSTĘPU".


Ogłoszenie o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu

Nadleśnictwo Mircze zawiadamia o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Mircze, sporządzonego na lata 2019 - 2028 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko do konsultacji społecznych.

Z dokumentacją można zapoznać się w dni robocze w godz 10.00 - 14.00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze, ul. Hrubieszowska 55.


Dostawa sortów 2019r

Przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

OGŁOSZENIE

            

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę przedmiotów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Mircze w 2019 roku

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp.


Zakaz wstępu do lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art 26 ustawy o lasach "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

  Leśnictwie Telatyn

- uroczysko "Sadek" w oddziałach 294 - 296
- uroczysko "Hulcze" w oddziale 292 - h
- uroczysko "Rusin" w oddziale 286 - j
- uroczysko "Telatyn" w oddziale 312 - d

w wyżej wymienionych uroczyskach zakaz wstępu obowiązuje do 28 lutego 2019r.

 

 Leśnictwie Tarnoszyn

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 d - IIIB  -   dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w odd. 347 a - IIIB    -  dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 g - TPN - dn. 07.01.2019- 31.01.2019
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375 a - IIIB    - dn. 07.01.2019- 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 k -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 333 c -TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 337 c - TPP - dn. 18.01.2019 - 28.02.2019
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360 f - TPN, zakaz wstępu od 07.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwie Tuczapy

 • uroczysko "Miętkie" w oddz.111b rębnia IIIA, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz.121d        IIIAU, zakaz wstępu od dn. 09.01.2019 - 31.01.2019

Leśnictwie Dołhobyczów

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 163c rębnia IIIBU, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. - 15.03.2019 r.
 • uroczystko "Dołhobyczów" w oddz. 186l rębnia IIIB, zakaz wstępu od dn. 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Leśnictwo Witków

 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 219i rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Kalinowatka" (miejscowość Kadłubiska) w oddz. 221c rębnia IB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 263c rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Monastyr" w oddz. 264c rębnia TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d rębnia PŁAZ, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Cichobórz

 • uroczysko "Wółka Poturzyńska" w oddz. 206b rębnia IVDU, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 78d i 78g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 4f- TPP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

Leśnictwo Terebiń

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 33c, 43d01, 50b, 31g rębnia IIIB, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b CW, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 50b, 51a CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 95c CP, zakaz wstępu od 04.02.2019 r. - 28.02.2019 r.

 

 


Pustostan do sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Materiały do pobrania


Informacja z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na wykonanie Usług Leśnych

Informacje z sesji publicznego rozstrzygnięcia przetargu uzupełniającego na Wykonanie Usług Leśnych w latach 2019-2021 w Nadleśnictwie Mircze.